Impressum

Bedrijfsgegevens

Wenbrew Beer & Marketing Company VOF
Leopoldlaan 19
8420 De Haan
België
E-mail: info@icoast.be
Zaakvoerder: Nicolas Honorez
Ondernemingsnummer: BTW BE0552.930.880
Juridische Vorm: Vereniging onder Firma
Gerechtelijk arrondissement: Brugge

 

Algemene Voorwaarden
Privacybeleid

 

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Ontwikkeling en beheer website: Blauridder
Directeur van de publicatie: de heer Nicolas Honorez

 

1. Aard van de aangeboden informatie en inhoud

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden.

 

2. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wenbrew Beer & Marketing Company VOF levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.

Wenbrew Beer & Marketing Company VOF spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wenbrew Beer & Marketing Company VOF kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Wenbrew Beer & Marketing Company VOF niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Wenbrew Beer & Marketing Company VOF kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

 

3. Aansprakelijkheid voor externe hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar externe websites van derden, die louter informatief worden aangeboden. Gezien Wenbrew Beer & Marketing Company VOF op geen enkele wijze invloed heeft of kan hebben op de inhoud van deze externe websites, is Wenbrew Beer & Marketing Company VOF niet aansprakelijk voor de inhoud die op deze websites wordt aangeboden.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele rechten op de inhoud van de website behoren toe aan Wenbrew Beer & Marketing Company VOF. Tenzij anders vermeld zijn de rechten geenszins beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

Privégebruik

Door de toegang tot deze website staat Wenbrew Beer & Marketing Company VOF de gebruiker die dit aanvaardt een vergunning toe, onder de volgende voorwaarden:

  • De vergunning verleent de gebruiker het recht op een niet-collectief en niet-exclusief privégebruik van de online geplaatste teksten. Zij omvat het reproductierecht voor opslag, voor weergave op monopostscherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier.
  • Dit recht is persoonlijk, het is voorbehouden voor exclusief en niet-collectief gebruik door de vergunningnemer. Het recht mag niet worden overgedragen.
  • Er wordt een uitzondering gemaakt voor niet-commercieel school- en pedagogisch gebruik.
Openbaar gebruik

Tenzij voor de installatie van hyperlinks (zie hierna) is elke plaatsing in netwerkconfiguratie, elke verspreiding, onder welke vorm ook, onderworpen aan voorafgaande toestemming. Deze toestemming moet gevraagd worden bij Wenbrew Beer & Marketing Company VOF.

Hyperlinks

De verwijzing naar deze website via hyperlinks is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina’s van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina’s van een andere site.

Reproductie van de teksten

Tenzij anders vermeld zijn de teksten, legendes en andere geschreven informatie op de website eigendom van Wenbrew Beer & Marketing Company VOF. Deze teksten mogen gratis worden gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming, voor privé- of niet-commercieel gebruik, met volgende bronvermelding:
© Wenbrew Beer & Marketing Company

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren moeten verplicht het volgende vermelden: “vertaling niet uitgevoerd door de auteur van de tekst” alsook de bronvermelding.

Reproductie van beelden

Tenzij anders vermeld is Wenbrew Beer & Marketing Company VOF in het bezit van de auteursrechten op de foto’s en visuele elementen van de teksten. Deze foto’s en visuele elementen mogen niet gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wenbrew Beer & Marketing Company VOF.

Wanneer de naam van de auteur bij een foto niet vermeld wordt, dan heeft de uitgever deze, ondanks alle pogingen in die zin, niet kunnen identificeren, noch de auteur noch zijn rechthebbenden. Wanneer een auteur zijn werk herkent dan kan hij contact opnemen met Wenbrew Beer & Marketing Company VOF.

Vervolging

De niet-naleving van onderhavige bepalingen en elk onrechtmatig gebruik van de volledige inhoud of een gedeelte van de website kunnen vervolgd worden.

 

5. Wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen evolueren. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 31 januari 2019.

 

6. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. Voor meer informatie kan u ons Privacybeleid raadplegen.

 

7. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.