Algemene Voorwaarden iCOAST.be

 1. Definities
 • “Klant“: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Wenbrew Beer & Marketing Company VOF een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten of een product aankoopt.
 • “Overeenkomst(en)“: alle, in relatie met de Klant, doorWenbrew Beer & Marketing Company VOF gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • „iCOAST OnePage“: een standaardwebsite bestaande uit één pagina zoals als demo gepresenteerd op de URL onepage.icoast.be aangevuld met domeinaam .be of .com, 3 IMAP mailboxen van 15GB en een basis SSL-certificaat op domeinaam-niveau.
 • „iCOAST OnePlus“: een standaardwebsite bestaande uit vijf pagina’s zoals als demo gepresenteerd op de URL oneplus.icoast.be aangevuld met domeinaam .be of .com, 3 IMAP mailboxen van 15GB en een basis SSL-certificaat op domeinaam-niveau.
 • „iCOAST-pakket“: de iCOAST OnePage of iCOAST OnePlus naargelang hetgeen door de Klant werd besteld.

 

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het iCOAST-pakket aangeboden door Wenbrew Beer & Marketing Company VOF, hierna afgekort als WBMC.

Deze Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

De leveringsverbintenis vanWBMC van het door de Klant bestelde goed of bestelde dienst aan de doorWBMC vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst.

 1. Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor 24 maanden aangegaan. Na de minimumperiode van 24 maanden is de Overeenkomst op elk ogenblik opzegbaar, mits een opzegperiode van drie maanden. Een opzeg dient schriftelijk per e-mail of aangetekend schrijven te gebeuren om rechtsgeldig te zijn.

De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen

 1. Prijzen

De prijzen voor de aangeboden iCOAST-pakketten die doorWBMC op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 30 dagen, tenzij in de offerte of de bestelbon anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.

Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudtWBMC zich alle rechten voor en kanWBMC bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

 

 1. Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De doorWBMC opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de oplevering van het iCOAST-pakket schriftelijk te worden bekendgemaakt aanWBMC. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen worden betaald binnen de maand na factuurdatum. Indien de Klant na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: (i) over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; (ii) de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom, dan wel, indien de Klant een Consument is, het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is; (iii) De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort  totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv)WBMC heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2.

Registratie van een domeinnaam is alleen mogelijk als de Klant in het registratieproces zich er voorafgaand uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard dat de registratie direct kan plaatsvinden.

 

 1. Gedragsregels

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken metWBMC teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die doorWBMC of haar partners worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen.

WBMC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het iCOAST-pakket, daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van WBMC.

 

 1. Registratie van domeinnamen

De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de Klant van de domeinregistratie doorWBMC. Als zou blijken dat WBMC de domeinnaam niet kan laten registreren door een fout van de Klant, bijvoorbeeld doordat de Klant niet de huidige houder van een reeds geregistreerde domeinnaam blijkt te zijn, is de Klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 30 euro te betalen aan WBMC, onverminderd het recht van WBMC om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN (http://www.icann.org)). De Klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat WBMC hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst WBMC naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. WBMC draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De Klant zal WBMC volledig vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de Klant.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake de iCOAST website OnePage of OnePlus, als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen WBMC en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij WBMC en diens leveranciers. De levering van de diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WBMC de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van WBMC of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.WBMC staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door WBMC geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

 

9.Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met WBMC voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van WBMC.

Indien een bepaling van een met WBMC gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan WBMC worden meegedeeld. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan WBMC de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van WBMC vormen volledig bewijs van stellingen van WBMC en de door WBMC ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

 

10.Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen WBMC, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat WBMC de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door WBMC van een van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

 

 1. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met WBMC is het Belgisch recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brugge, België.

bestel bij de specialist

voor horeca-websites

altijd actueel

dankzij content updates

SSL beveiliging

https is steeds inbegrepen

premium hosting

powered by Blauridder